บุคลากรกองคลัง อบต.ทับใต้น.ส.อารีย์รัตน์  สีเมฆ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 032 828041 ต่อ 105


น.ส.เสาวคนธ์  ลุนละวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
alt
-  ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
alt
นางเพ็ญพรรณี  ดาบเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
alt
นางสุรินดา  เปล่งภู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
alt
นางสาววรรณทนา  ศรีเมฆ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   
alt
นางนลินี  ปิติวุฒิ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
alt
นายพิทักษ์  ยอดรัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
alt
นางสาวนิภา  น้ำกลั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

น.ส.ศิริขวัญ  แก้วกอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
alt
นางสาวสิรีธร  สีเมฆ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
alt
นางสาววรรษา  ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
     
alt
นางสาวบุษกร  สีเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายกิตติ์ธเนศ  ศรีมหาดไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
alt
ว่าที่ ร.ต. หญิง เทียนทอง แนวเถื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
alt
นายพิชชาวีร์  แจ่มมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาววนิดา  ทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
alt
นางสาวพนิดา  นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
alt
นางสาวกานติมา  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นางสาวสุณิตฐา วราโห
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
alt
นายสหัส  สีเมฆ
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
alt
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายพชร  หู้เต็ม
คนงาน
alt
นายสุพีเรศ  วัฒนจงกล
คนงาน
 
alt
นายมนัส  สีเมฆ
คนงาน 

 

alt
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041