บุคลากรกองคลัง อบต.ทับใต้


น.ส.อารีย์รัตน์  สีเมฆ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 032 828041 ต่อ 105

alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
alt
นางเพ็ญพรรณี  ดาบเงิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
alt
นางสุรินดา  เปล่งภู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
alt
นางสาววรรณทนา  ศรีเมฆ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   

นางสาวน้ำผึ้ง  พุกกะพูน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสิรีธร  สีเมฆ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 

-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.

             

นายพิทักษ์ ยอดรัก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

              alt

นางสาวนิภาพรรณ  พงษ์เสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

alt
นายปฐวี  พิสุทธิรักษ์วงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
alt
น.ส.ศิริขวัญ  แก้วกอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
alt
นางสาววรรษา  ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
     
alt
นางสาวบุษกร  สีเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 

 

น.ส.สกุณตา  เอี่ยมสำอางค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาววนิดา  ทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
alt
นางสาวพนิดา  นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
alt
นางสาวกานติมา  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
alt
นายสหัส  สีเมฆ
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
alt
นายมนัส  สีเมฆ
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายพชร  หู้เต็ม
คนงาน

 
 

 นายธีรวุฒิ   เรืองศิลป์

คนงาน

 

 

 

alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041