บุคลากรสำนักปลัด อบต.ทับใต้

alt
นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์
ปลัด อบต.ทับใต้
โทร. 032-828041-104


น.ส.ธิตินัดดา  แตงไทย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร. 032 828041 ต่อ 110
 

alt
นางสาวบุญยานุช  กันแก้ว
      หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
alt
น.ส.ธัญญาลักษณ์ สีเมฆ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
alt
น.ส.ณัฎฐิชา  เนียมศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

น.ส.ระพีพรรณ เกิดทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
alt
น.ส.ประภาพรรณ  จัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
alt
จ่าเอกพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  

นางสาววิไลพร  ขุนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

alt

นางสาวศุภิสรา  สิงหเสนา 
นิติกรชำนาญการ (วช.)

alt
น.ส.สายสุดา มังคราช
นิติกรชำนาญการ
 
 
alt
นายคันธสาร  หมอนทอง
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
alt
นางสาวศศิธร  จันทร์ปลูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
alt
นายกมล  แสงสาด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล  หู้เต็ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
alt
นางสาวเตือนใจ  เกิดทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
alt
น.ส.วิไลพร  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
alt
ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์  จิระวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นายวิชัย  บุญชู
คนตกแต่งสวน (ทักษะ)
alt
นายวัน  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
alt
นายจำรัส  สุขศรี
ยาม (ทักษะ)

 
 

 
alt
นายสถิตย์  พิมพ์สว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายอรรถพล  คงกระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
alt
น.ส.ศิริรัตน์   ทองเกิดหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
alt
นายสุนทร  พรายแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
 
alt
นายอัมรินทร์  บุญใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
(ทักษะ)
alt
นายทองใบ  พิลากุล
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
 
alt
นายอนิรุต  สงสัย
คนงาน
alt
นายวิโรจน์   สิงสีสุข
คนงาน
 
alt
นายหนึ่ง  กาแดง
พนักงานวิทยุ (ทักษะ)
alt
นางสาวกรรณิกานต์  กองแก้ว
แม่บ้าน
 
alt
นายพิรุณ  น้อยดี
พนักงานดับเพลิง
alt
นายวันชัย  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายสมนึก  ยิ้มละมัย
คนงาน
alt
นายไชยา  เนียมน้อย
คนงาน
 
alt
นายต้อย  ไพเตี้ย
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายธวัชชัย  ศิริเพ่งไพฑูรย์
คนงาน
 
alt
นางสาวพาขวัญ  เนียมน้อย
แม่บ้าน

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041