บุคลากรสำนักปลัด อบต.ทับใต้


alt
นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์
ปลัด อบต.ทับใต้
โทร. 098-1286949

น.ส.ธิตินัดดา  แตงไทย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร. 032 828041 ต่อ 110

alt
นางสาวบุญยานุช  กันแก้ว
      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ  งบประมาณ

น.ส.ธัญญาลักษณ์ สีเมฆ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ณัฏฐิชา  เนียมศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

น.ส.ระพีพรรณ เกิดทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
alt
น.ส.ประภาพรรณ  จัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
alt
จ่าเอกพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
alt
น.ส.สายสุดา มังคราช
นิติกรชำนาญการ
 
 
alt
นายคันธสาร  หมอนทอง
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
alt
นางสาวศศิธร  จันทร์ปลูก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
alt
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 
alt
น.ส.ธิติมา  เกิดทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.วิไลพร  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
alt
นางสาวเตือนใจ  เกิดทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   
alt
น.ส.ภาลินี  เกิดทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์  จิระวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัน  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 

นายจำรัส  สุขศรี
ยาม

นางประจวบ  จันทวงค์
คนงาน (ทักษะ)
 
alt
นายวิชัย  บุญชู
คนตกแต่งสวน (ทักษะ)
alt
นายสถิตย์  พิมพ์สว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
น.ส.นฤมล  หู้เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอรรถพล  คงกระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

น.ส.ศิริรัตน์   ทองเกิดหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสุนทร  พรายแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
 
alt
นายอัมรินทร์  บุญใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
(กู้ชีพ)

นายทองใบ  พิลากุล
พนักงานดับเพลิง
 
alt
ว่าง
คนงาน (ประจำรถกู้ชีพ)
alt
นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
คนงาน
 

นายหนึ่ง  กาแดง
พนักงานวิทยุ

น.ส.ประไพพิมพ์  น้ำกลั่น
แม่บ้าน
 
alt
นายพิรุณ  น้อยดี
พนักงานดับเพลิง
alt
นายวันชัย  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายสมนึก  ยิ้มละมัย
คนงาน
alt
นายธนารัตน์  คงกระพันธ์
คนงาน (ประจำรถกู้ชีพ)
 
alt
นายต้อย  ไพเตี้ย
พนักงานขับรถยนต์

 

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041